مقابله با استرس اجرای ویولن

مقابله با وحشت و اضطرابِ اجرا

مضطرب بودن قبل از اجرا بسیار طبیعی‌ست.خواه این اجرا یک کنسرت با تعداد زیادی بیننده باشد خواه اجرا در یک جمع دوستانه یا خانوادگی و یا حتی اجرا در برابر …