چند اصطلاح موسیقی

چند اصطلاح موسیقی

رپرتوار مجموعه‌ی قطعات از پیش تمرین شده توسط نوازنده یا خواننده که در صورت لزوم در هر زمانی قابل ارائه و اجرا هستند. رسیتال کنسرتی که غالبا یک تکنواز یا …