نواختن ویولن برای چپ دستها

اگر بعنوان یک چپ دست اصرار به تهیه ی ویولنچپ دست و آموختن در جهت عکس تمام ویولنیستهای دیگر دارید، اینها چالشهای شما خواهد بود:۱.تهیه ی ساز چپ دست دشوار …