آداجیوی آلبینونی

شوخی کوچولوی یک موسیقی‌شناش

گاهی کافی‌ست لحظاتی به یک آهنگ گوش دهیم تا آن را بازشناسیم.شاید اسمش را ندانیم ولی میدانیم که آن خودش است.آداجیوی آلبینونی در سل مینور یکی از همان‌هاست که بسیار …