قطعاتی که زائیده‌ی “عشق” هستند:

“Elgar:’Salut d’mour’” ادوارد الگار این قطعه را در سال ۱۸۸۸ به نامزدش آلیس روبرتز تقدیم کرد.در دوران نامزدی، آلیس شعری با عنوان “باد سحر” به الگار هدیه کرده بود که …