تمرین ویولن

چند ساعت در روز ساز بزنیم؟

معمولا اولین سوالی که هنرجویان از مربی خود میپرسند این است که “چند ساعت تمرین در روز کافی است”.واقعیت این است که اگر مربی مورد نظر روزی یک ساعت تمرین …