⁠ ویلنیست شیطانی

در ۵ سالگی نزد سختگیرترین پدر دنیا که در صورت عدم رضایت از عملکردش او را گرسنه نگه میداشت تعلیم موسیقی را آغاز کرد.در ۶ سالگی از عالم مردگان برگشت.در …