اولین ویولونیست زن ایران

ورود ویولن به ایران

کلمات کلیدی: اواخر عهد ناصری، مسیو دووال (اولین معلم ویولن)، تقی دانشور (اولین ویولنیست ایرانی) ویولن در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد.نظر به کمی آمیزش ایرانیان با …