تریوله

تریوله

در این جلسه به مطالب مربوط به الگوی ریتمیک دی یا واریاسیون دی از متد سوزوکی میپردازیم. در ادامه به توضیح مفهوم تریوله در موسیقی که یک مفهوم ریتمیک است …