ریتم خوانی – دولاچنگ

در این جلسه به مطالب مربوط به الگوی ریتمیک ای یا واریاسیون ای از متد سوزوکی میپردازیم. در ادامه دولاچنگ در موسیقی که یک مفهوم ریتمیک است توضیح داده میشود …

تریوله

تریوله

در این جلسه به مطالب مربوط به الگوی ریتمیک دی یا واریاسیون دی از متد سوزوکی میپردازیم. در ادامه به توضیح مفهوم تریوله در موسیقی که یک مفهوم ریتمیک است …