نواختن ویولن برای چپ دستها

اگر بعنوان یک چپ دست اصرار به تهیه ی ویولنچپ دست و آموختن در جهت عکس تمام ویولنیستهای دیگر دارید، اینها چالشهای شما خواهد بود:۱.تهیه ی ساز چپ دست دشوار …

⁠ ویلنیست شیطانی

در ۵ سالگی نزد سختگیرترین پدر دنیا که در صورت عدم رضایت از عملکردش او را گرسنه نگه میداشت تعلیم موسیقی را آغاز کرد.در ۶ سالگی از عالم مردگان برگشت.در …