نواختن ویولن برای چپ دستها

اگر بعنوان یک چپ دست اصرار به تهیه ی ویولن
چپ دست و آموختن در جهت عکس تمام ویولنیستهای دیگر دارید، اینها چالشهای شما خواهد بود:
۱.تهیه ی ساز چپ دست دشوار است و شما حق انتخاب بسیار محدودتری خواهید داشت.
۲.فروش این ساز بسیار دشوار است.هر هنرجو یا نوازنده ی ویولن در طول سالهای نوازندگی خود بارها سازش را آپگرید میکند و در هر مرحله سازی متناسب با تواناییها و تکنیکش تهیه میکند.و اگر از سنین پایین اموختن را آغاز کرده باشد با رشد کردن، به سازی که برای قد و اندازه ی کنونیش استاندارد باشد نیاز دارد.ساز چپ دست قبلی شما به احتمال زیاد روی دستتان خواهد ماند چون مشتریان کمی برایش هست.
۳.بسیاری از مربیان ویولن حاضر به آموزش شما نیستند.بنابراین در این زمینه هم انتخابهای محدودی خواهید داشت.
۴.بسیاری از ارکسترها شما را نمی پذیرند.چرا که وجود یک ویولنیست چپ دست ایجاد ناهماهنگی و بی نظمی بصری میکند.ضمن اینکه تمرین در ارکستر حتی بعنوان یک ویولنیست راست دست و متعارف هم چالشهای زیادی دارد و احتمال درآوردن چشم بغل دستی با آرشه منتفی نیست!

حال این سوال پیش می آید که پس بعنوان افراد چپ دست چه کنیم؟پاسخ ساده است:بصورت متعارف ویولن بزنید.زیرا شما در ابتدای راهِ آموزش، نه راست دست هستید و نه چپ دست.چرا که نواختن ویولن مثل هیچ کاری که تا بحال انجام داده اید نیست و شما کنترل خاصی روی هیچ کدام از دستها ندارید، و دستها را هرگونه تربیت کنید همانگونه عمل میکنند.