جلسه چهارم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
– میزان‌ و خط میزان
– کسر میزان
‌- میزان‌های ساده
– دولاخط پایان
– تقسیمات گرد و کشش نتها

در این جلسه که توسط مدرس موسیقی مهسا زرندی برگزار میشود ابتدا به میزان و خط میزان پرداخته میشود. میزان ی در موسیقی، نشانه‌هایی است که برای مشخص کردن دوره‌ها و تعداد ضرب در هر دوره، و تشخیص همهٔ نکته‌های وابسته وضع شده‌است. هر دوره به‌وسیلهٔ خطی عمودی، که حامل را قطع می‌کند، از دوره‌های پس و پیشِ خود جدا می‌شود. محتوای میان هر دو خط عمودی را میزان و خط‌های عمودی را خط میزان می‌نامند.[۱] در این جلسه فقط به توضیح میزانهای ساده خواهیم پرداخت. در جلسات پیش رو به میزان های ترکیبی نیز خواهیم پرداخت.

دولاخط پایان علامتی است که در انتهای نتهای یک آهنگ می‌آید و نشان دهندۀ پایان قطعه موسیقی است. در واقع زمانی که یک قطعه موسیقی که از سازهای متفاوت تشکیل شده‌است می‌خواهد اعلام کند که به پایان رسیده‌است، از علامتی که آن را دولا خط پایان می‌گویند استفاده می‌شود که برای بستن میزان به نشانه خاتمه قطعه است.

و در پایان توضیحات تکمیلی در مورد کشش نتها داده خواهد شد و تقسیمات نت گرد شرح داده خواهد شد.