جلسه دوم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
– ریتم
– ضرب پا

در ویدئوی قبلی کلیات اساسی در مورد تئوری موسیقی را آموختیم. اکنون میتوانیم نتهای موسیقی را بر روی خطوط با نام بخوانیم و کشش آنها را محاسبه کنیم لذا به صورت کلی توانایی دانستن اسم نتها و توانایی نت‌خوانی را داریم. همچنین میدانیم که کلید سل چیست و چه کاربردی دارد.

در این جلسه به مساله ی ریتم در موسیقی میپردازیم.

هر قطعه موسیقی دارای یک ریتم است.و به زبان ساده تر اگر ریتم وجود نداشته باشد یک قطعه موسیقی نیز به وجود نخواهد آمد. بنابراین بسیار مهم است که بتوانیم ریتم یک قطعه را به درستی اجرا کنیم.یکی از متداول ترین روشهای رعایت ریتم و کشش نت ها در هنگام نوازندگی اجرای ضرب پا است.

در این جلسه به آموزش مفهوم ریتم در موسیقی و همچنین روش تمرین و اجرای ضرب پا خواهیم پرداخت.