ریتم لنگ

در این جلسه به آموزش میزان لنگ میپردازیم. همچنین با مثالهایی از موسیقی ایرانی و موسیقی غربی این مفهوم را بیشتر میکاویم.